موزیک ویدئوی زیبای ِ”شبا همش به میخونه می رم من“ | فیروزه خواننده ی تاجیک

فیروزه خواننده تاجیک به زیبایی آهنگ ”میخونه “ ی زنده یاد هایده را اجرا می کند